2ഭൂമി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾബഹുജനങ്ങളെ കയറിയിറങ്ങിയത് - എല്ലാവർക്കും പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള വശത്ത്, ഒരുപക്ഷേ?

പല ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സമയം ഈ നിമിഷം ഗുഗിളിന്റെ കൈകാലിട്ടടിക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അങ്കി വാലിൽ വഴി ശ്രമിക്കുക അതു ഉദർച്ച ചുറ്റും chucked ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പദ്ധതികൾ സകലവിധ ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രീലങ്ക പരമ്പര പോലെ അത്തരം അമ്മ ദെമൊലിതിഒംസ് മാത്രം അവകാശപ്പെടുകയും നടിയും ചേർക്കുക ഉണ്ടാകുന്നതിനും പകുതി ശൂന്യമായ (അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണ വേണം?!) ചെസ്റ്റർ ലെ സ്ട്രീറ്റ് പേരുകളിലാണ് അല്ല കൃത്യമായി സഹായം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ.
എപ്പോഴും പോലെ ചുറ്റും തിരിക്കാൻ ഉത്തരം നേരെ മുമ്പോട്ടു അല്ല. ഗ്യാരണ്ടി ആ മന്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം രോഗശമനം എല്ലാ അന്വേഷണത്തിന്റെ നാഴിക ചിലരാകട്ടെ, ഞങ്ങൾ എന്നാൽ വ്യക്തമാണ് ഏക കാര്യം ഒന്നും ലളിതമായ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നതാണ്.

One thing is for cer­tain – crick­et is in the enter­tain­ment busi­ness and so needs to, കിണറ്, enter­tain. Two tests in and Eng­land Sri Lanka has not enter­tained. There’s sup­posed to be sport in sport – shoot­ing fish in a bar­rel doesn’t draw the punters in. I can’t see people rush­ing to snap up tick­ets for the third and final test at Lords.
കേരളത്തിലും ഇത് സീറ്റുകളിൽ .സദസ് നേടുകയും മാത്രമാണ് ടീമുകൾ അല്ല. Indi­vidu­al play­ers have the abil­ity to light up an entire sta­di­um and even, സമയങ്ങളിൽ, ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ. I once turned up at Head­ingly to see Eng­land against the West Indies but was there five minutes late (thanks to the Great Brit­ish trains) only to hear as we ambled past secur­ity that a wick­et had fallen already. Sure enough it was the man I really wanted to see – none oth­er than Kev­in Pietersen – and although Eng­land still scored a hat­ful of runs, ulti­mately I was left dis­ap­poin­ted.
Alistair Cook’s recent achieve­ment of being the young­est ever play­er to hit 10,000 test runs and the first Eng­lish­man to achieve the feat is right up there (നന്നായി ചെയ്തതു) but per­son­ally speak­ing I wouldn’t shell out money just to see him sol­dier on and anchor an innings togeth­er. He’s the bread to allow the tasty pre­serves to be spread on top. Without the bread the pre­serves just taste weird but without the pre­serves the bread just tastes a little dry and bor­ing.
So I was think­ing recently what would be the most excit­ing XI ever? A side of elev­en stout yeo­man who would grace any slice of Hov­is (enough bread meta­phors already!!) and have them dan­cing in the aisles. ഇത് ഒരു മികച്ച ലിസ്റ്റ് സമാനമല്ലാത്ത. Best ever lists are almost impossible to put togeth­er any­way – dif­fer­ent eras and dif­fer­ent pitches make com­par­is­ons sketchy at best. In put­ting togeth­er this list I’ve tried to reach out across the crick­et­ing divide and include dif­fer­ent nation­al­it­ies where pos­sible. Per­son­al­ity also comes into the cal­cu­la­tions and it must be remembered I’ve only been watch­ing crick­et since the mid to late 80s. ക്ഷമിക്കണം W.G. Grace but you’re back in the pavil­ion. This will be a band of reneg­ades to tour the world and show­case the best crick­et has to offer – even if many of them are rather long in the tooth.
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചുവടെ ചിന്തിക്കുന്നത് കാണും. I’ve gone with the mod­ern day for­mula of five front line bats­men, an all-round­er, stump­er and then four front line bowl­ers – one of whom is a spin­ner. I must admit to cheat­ing just a little – I’ve selec­ted a group of five bats­men rather than two open­ers, a num­ber three and so on so forth.
My five hit­ters:
മിസ്റ്റർ IVA റിച്ചാർഡ്സ് (വിവിയൻ) ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട്. The man moun­tain was simply immense and could rip a bowl­ing attack to shreds with his aggres­sion and style. എപ്പോഴാണ് ഓവ് ലെ (മിക്കപ്പോഴും) അവൻ ബൗൾ അസാധ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ സജ്ജമാക്കി. When faced with dif­fi­cult pitches his response was simply: "നിങ്ങൾ ഒരു ബാറ്റ് മനുഷ്യൻ ലഭിച്ചു, defend your­self.” If he was play­ing today he would aver­age well into the 60s
Sachin Ten­dulkar. ശരി, so this isn’t really about records but the Little Mas­ter is the best part of 2,500 runs ahead of the next best in terms of runs accu­mu­lated over a test career (Ricky Pont­ing). He is also feted as almost God like by 1.2billion Indi­ans – that should shift a few seats in the sta­di­um. On top of it all though he was simply immense even if he did suf­fer from being part of an Indi­an side who hated tour­ing – Eng­lish eyes rarely saw the best of him.
കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ. ശരി, so the guy car­ries with him a suit­case full of bag­gage but boy, മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞില്ല (ഇപ്പോഴും can) ബാറ്റ്. അവിടെ വേഗം അവൻ കഴിയുന്നത്ര Gears വഴി ആർ shift കഴിയും വളരെ കുറച്ച് തുടർന്ന്. Great enter­tain­ment value. I did con­sider Chris Gayle and he came close to nick­ing the spot. എന്നാൽ കെ.പി. വെറും അവനെ മുന്നോട്ട് ലെ sneaks.
സ്റ്റീവ് വോ. If there is one crick­eter I would want on my side to help out when the chips are down then that man is Steve Waugh. The man is as sol­id as they come and would be my cap­tain. His broth­er Mark was the more flashy of the twins but flashy doesn’t always mean enter­tain­ing. He would be the glue that binds this unit of reneg­ades togeth­er. Use­ful back up bowl­er too (he was only a few short of the magic­al 100 wick­ets to com­ple­ment the many thou­sands of runs).
ബ്രയാൻ ലാറ. What a bril­liant play­er. അവൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന, റെക്കോർഡുകൾ ഉരുണ്ടുവീഴുക. അവൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിംഗ്സിൽ റണ്സുമായി ഒരിക്കൽ പക്ഷെ രണ്ടുപ്രാവശ്യം ഏറ്റവും റൺസ് റെക്കോര്ഡ്. He even hit 500 in one innings. Every time he walked to the wick­et you felt some­thing moment­ous might hap­pen. Quite incred­ible.
Wick­et keep­er
മേത്തരമായ കൊള്ളയിട്ടു ഇവിടെ എന്നാൽ അതു ആയിരുന്നു Adam Gil­christ who inven­ted the mod­ern day knack of wick­et keep­ers being able to flay the wil­low. His keep­ing could have been bet­ter but as part of a great Aus­sie side of which he was the beat­ing heart, ഇത് വിരളമായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടു. His bat­ting on the oth­er hand was simply awe­some, Freddy ഫ്ളിന്റോഫ് കരിയറിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മുദ്ര ലഭിച്ചു പോലും. He was a big game play­er too and would be a depend­able option should my oth­er stars fail.
All round­er
വീണ്ടും, നിര ധാരാളം ഇവിടെ. The all round­er is so often the beat­ing heart of a great team so it’s vital to get this one right. The win­ning man needs to be able to bat and bowl (obvi­ously) but also carry the team for­ward. ഞാൻ പോയി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇയാൻ ബോതം. Bril­liant bowl­er and very good bats­man, ‘Both’ would also be in charge of choos­ing the wine list. Both’s drink­ing exploits are as legendary as his on-field achieve­ments and he will make sure the team has some ‘rosy cheeks’ before and after a match.
Spin­ner
There are only two pos­sible options from the mod­ern day era – or argu­ably any era. ഷെയ്ൻ വോണും Mut­ti­ah Mur­a­lither­an ഈ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല കടല്ക്കക്ക. ഇത് വളരെ അടുത്ത കോൾ തുടർന്ന് - ശ്രീലങ്കൻ മാറിത്താമസിക്കുകയും 800 wick­ets to his name and Warne wasn’t far behind him – but I want an umbrella of nations to be rep­res­en­ted in this side to attract view­ers from across the globe and Mur­ali is the only Sri Lankan to get close. വോൺ, who has the big­ger the per­son­al­ity of the two, ആയി പാനീയങ്ങൾ താങ്ങാവുന്ന 12ആം man and be a second spin­ner should the pitch suit.
പേസ് ആക്രമണം
Den­nis Lillee – bril­liant bowl­er and fear­some / fear­less Aus­sie pat­ter. 'മാത്രം tache അത് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നു.
Allan Don­ald – If Lillee doesn’t get the heart rate skip­ping a beat then this man will. Bril­liant bowl­er who scared many of his vic­tims to sur­render their wick­et. മുഖത്ത് വെളുത്ത യുദ്ധം പെയിന്റ് മാത്രം വശീകരിക്കുക ചേർത്തു. My one South Afric­an rep­res­ent­at­ive.
Mal­colm Mar­shall – Messrs ബോതം ഒരു പേസ് ത്രിരാഷ്ട്ര എങ്കിൽ, Don­ald and Lillee doesn’t get you then surely the late, great Mar­shall will fin­ish you off. Out of a ter­ri­fy­ing pace attack in the 70s and 80s Mar­shall is widely regarded as the best of the lot although old ‘Whis­per­ing Death’ Michael Hold­ing comes close.
അങ്ങനെ അവിടെ നിങ്ങൾ അത്. A com­pletely un-sci­entif­ic stab at a test side worth the admis­sion price. The top sev­en have over 66,000 runs between them and the bowl­ers a com­bined 2,200 വിക്കറ്റ്. ഒരു വാച്ച് വർത്ത്?

താഴെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അയയ്ക്കുക! നിങ്ങൾ മുകളിൽ വലതുവശത്തുള്ള മെനുവിൽ ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ഉപയോഗിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ. ചുവടെയുള്ള സോഷ്യൽ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇത് പങ്കിടുന്നതിന്. ചിയേഴ്സ്.

ഒരു മറുപടി വിടുക

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ

Gravatarജോൺ Scaife

For­tu­nately crick­et is a game of 2 ടീമുകൾ, so how about this oppos­i­tion, ഒരു ടോപ് 7 scor­ing just under 69,000 runs and the attack hav­ing 2590 wick­ets…

Gavas­kar — Pos­sibly the greatest open­er of all time, with an unmatched abil­ity to handle top pace bowl­ing. Second only to Boy­cott in his second innings aver­age.
Pont­ing — Second highest run scorer of all time. And amus­ingly bad tempered when los­ing his wick­et to sub­sti­tute field­ers.
Sehwag — over 8,000 runs with a hefty strike rate
Sobers — greatest all round­er ever? 8000 runs and 235 wick­ets is quite a record.
Kal­lis — anoth­er bril­liant all round­er with aggress­ive style
Sangakkara — anoth­er of the 10,000+ club AND a host of wick­et keep­ing records — I’d say he’s the greatest wick­et­keep­er-bats­man of all time.
Warne — More of an on-field char­ac­ter than Mur­ali, and he could throw the bat a bit too. Got to be the spin­ner.
Ambrose — 6ft7 he’s the man for fast and boun­cing deliv­er­ies. ഓവര് 400 വിക്കറ്റ്.
McGrath — a met­ro­nom­ic deliver­er of the ball into the “cor­ridor of uncer­tainty” with just the right amount of tra­di­tion­al swing.
Hold­ing — Ter­ri­fy­ingly fast on any pitch. Nick­named whis­per­ing death for good reas­on.
Waqar — Per­fec­ted the art of reverse swing, and knocked over 373 wick­ets in the pro­cess

I’m just sorry I could­n’t get any New Zeal­anders (or Eng­land play­ers) into the line-up. You picked out the best of “Eng­lish” with Pieterson and Botham, and whilst sev­er­al NZers were con­sidered, they could­n’t quite top the above for enter­tain­ment.

മറുപടി
Gravatarമത്തായി Woodward

Sobers was ommited from my side due to him being of a slightly older vin­tage. Oth­er than that, it’s a fine look­ing line up. I’m still going into bat for Gil­christ as keep­er. ശരി, the stats don’t lie when he lines up against Sangakkara, and he did­n’t have to face his con­tem­por­ar­ies — i.e. Warne and McGrath — but he was such a char­ac­ter in such a bril­liant side his over­all pres­ence sealed his spot for me

മറുപടി