0ਏਸ਼ੇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਕ-ਬਰਾਬਰ - ਖੇਡ 'ਤੇ

ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਗਾਬਾ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ. ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?


Well let’s start with the most import­ant, a moment that may be swiftly be for­got­ten by the main­stream press, but should be held up as what crick­et is all about. On the 3Rd anniversary of the death of Phil­lip Hughes, Cap­tain Root took a fast deliv­ery straight into the side of his hel­met. All the talk from before the series about “end­ing careers” was imme­di­ately demon­strated to be just that — talk, as the Aus­sies imme­di­ately went to make sure Root was OK. The media may love to push for sound­bites, and try to talk up a war before­hand, but when it comes down to busi­ness the play­ers have the utmost respect for one anoth­er, and when it really mat­ters, ਲੜਾਈ ਦੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, there was no hes­it­a­tion to ensure a fel­low play­er was ok. ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ.

What about the res­ult for Eng­land, can they take any pos­it­ives from it? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਹੈ, 10 ਵਿਕਟ, but it’s easy to make bat­ting look easy in a 4ਫਰਬਰੀ innings with a low total to chase. If the tar­get had been 100–150 runs high­er Aus­tralia would have felt score­board pres­sure and the res­ult may well have been very dif­fer­ent. Some com­ment­at­ors are already ask­ing how Eng­land are going to take 20 wick­ets — well they took 10 ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੱਧ ਦੇ ਲਈ 300 without any prob­lem in the first innings, so per­haps some slightly longer memor­ies are required. The res­ult really reflec­ted the pos­i­tion after both teams had bat­ted once — the key dif­fer­ence was 1 ਦੀ 4 world class bats­men made a big hun­dred, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. Had Root been the one to make 150 in the first innings, ਅਤੇ ਸਮਿਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕ 50, Eng­land would have been look­ing at a lead of 200, a pos­i­tion from which they would almost cer­tainly have won.

More good news was that Eng­land com­peted well for the first 3 ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ, des­pite a dis­ap­point­ing lack of runs from their top bat­ters Cook and Root. The new lads did bet­ter than many had feared, with Stone­man, Vince and Malan all passing 50 in the first innings. Some pun­dits made a big deal of the Eng­land “tail” only mak­ing a few runs in the first innings but Moeen made runs in both innings, Broad man­aged 20 against fast bouncy bowl­ing (bet­ter than he’s usu­ally man­aged in recent years) and Bair­stow made a decent 42 in the second innings. No-one looked over-awed or intim­id­ated by the situ­ation as some play­ers have in pre­vi­ous series down under.

So to level things up and keep the series com­pet­it­ive Eng­land need to win the second test at Adelaide, ਉਹ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰੀ ਨੇ 2010. ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ!

ਇਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ subscribe ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੇਨੂ' ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ subscribe ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖੁਸ਼ ਰਹੋ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ