0క్రూరమైన భారతదేశం డిస్పాచ్ సందర్శకులు

భారతదేశం మరియు ఇంగ్లాండ్ మాత్రమే హోస్ట్లు మూడు వికెట్లు మిగిలి వారి ప్రత్యర్థులు వెనుక 30-బేసి పరుగులు ఉన్నప్పుడు మధ్య నాలుగో టెస్ట్ లో ఒక పాయింట్ ఉంది.
ఇది ఒక తప్పుడు డాన్ అయితే ఉంది మరియు మాస్టర్ కోహ్లీ మరియు అద్భుతమైన జయంత్ యాదవ్ (తన మూడవ టెస్ట్లో) మ్యాచ్ తీసుకోవాలని కలిపి మరియు దానితో వరుస ఏ ఆశలు సందర్శకులు పట్టు దాటి డ్రా.
ఇది ఉపఖండంలో పరిస్థితులు అనుభవం లో గల్ఫ్ పటిమ పనిచేశారు. భారతదేశం హోమ్ అలాంటి ఒక అరేనా లో ప్లే ఎలా వారి ఎక్కువ జ్ఞానం మరియు అవగాహన దూసుకుపోయింది. ఈ సిరీస్ అత్యంత ద్వారా వైపులా ఉత్తమమైన ఉన్నాయి మరియు ఒక గెలుపుతో ప్రధాన ఒకసారి తప్పదని 200 లొంగిపోయింది.


The way Eng­land capit­u­lated this morn­ing was though dis­ap­point­ing to say the least. Defeat may have been inev­it­able but a line up with such qual­ity and depth should not have crumbled so eas­ily.
కాబట్టి సిరీస్ను కోల్పోయింది మరియు దానితో ఉంది, I would sus­pect, will end Cook’s ten­ure as cap­tain. The momentum is now with India and if I was a bet­ting man I would lay down a few quid on a fourth vic­tory in the fifth and final test.
Had Eng­land won this series it would have been a minor mir­acle. A spin quar­tet of Rashid, ఆలీ, Barry and Ansari was nev­er going to ser­i­ously trouble India on home con­di­tions and Eng­land lack an X‑factor twirler.
Nev­er­the­less Rashid and Ali have shown them­selves com­pet­ent. Ansari is per­haps a work in pro­gress. I can’t see Batty real­ist­ic­ally adding to his caps unless he gets one final hur­rah in the dead-rub­ber final test.
Woakes had con­tin­ued to show his abil­ity in dif­fi­cult con­di­tions and Stokes is rap­idly becom­ing an all-round­er of world class abil­ity.
In the bat­ting line up Hameed has shown him­self to be cap­able of play­ing test crick­et for years to come. Much has and will be writ­ten about him and the admin­is­trat­ors need to make sure they nur­ture and devel­op his undoubted tal­ent. Well done to Keaton Jen­nings too – scor­ing a cen­tury on debut is no mean feat.
Likely cap­tain elect Joe Root has scored a reas­on­able amount of runs and Jonny Bair­stow has con­tin­ued to impress both behind the stumps and with bat in hand. After a fair while since his last test it was good to see Jos But­tler in the runs too. He’s anoth­er with undoubted tal­ent and always use­ful as the back-up stump­er on a tour.
All in all then a few reas­ons to be cheer­ful for Eng­land but well done in par­tic­u­lar to the Indi­ans and their ruth­less dis­missal of the oppos­i­tion.

మీరు ఏమి ఆలోచిస్తాడు? క్రింద మాకు వ్యాఖ్యను డ్రాప్! మీరు చందా చెయ్యాలనుకుంటే, దయచేసి కుడి ఎగువ మెనులో చందా లింక్ ను ఉపయోగించండి. మీరు కూడా క్రింద సామాజిక లింకులు ఉపయోగించి మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు. చీర్స్.

సమాధానం ఇవ్వూ