0అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి చిహ్నంఏం జరిగిందో 2018

మేము క్రికెట్ ప్రపంచ మా ఆలోచనలను పంచుకున్నారు కారణంగా ఉండగా అది ఒక కాలం అయ్యింది. చాలా ఆ సమయంలో జరిగింది. ఇంగ్లాండ్ మరియు ఆస్ట్రేలియా తో మరోసారి యుద్ధం చేయవలసి సెట్, తక్కువ పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరికీ వన్డే మరియు టెస్ట్ క్రికెట్ రెంటిలోనూ, అధిక సమయం మేము గత కొన్ని కప్పబడి ఉంటుంది 18 నెలల.

ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ వన్డే వైపు

So Eng­land are the best ODI side in the world. They were briefly dis­placed by India but are now back atop the pile. The style of crick­et Eng­land have played has been fant­ast­ic, includ­ing a 5–0 maul­ing of the Aus­trali­ans in 2018 ఇది ఒక ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు స్కోరు చేర్చబడింది 481. మేము అక్కడ ఉండాల్సిన అదృష్టవంతులు ఉన్నాయి. Eng­land and India are rightly clear of the rest, but play­er-for-play­er Eng­land are the bet­ter side. ఏ వన్డే ప్రపంచ 11 would cer­tainly con­tain a num­ber of Eng­land play­ers: రాయ్, బెయిర్స్టో, రూటు, But­tler and Stokes would all have a very strong shout, and whilst England’s bowl­ers may be more closely chal­lenged by oth­ers they are a very effect­ive unit with no weak links.

ఇసుక అట్ట-గేట్

యొక్క గెట్ ఓవర్ ఇట్ లెట్ మరియు నిర్వహించాయి. It was very tempt­ing to write some­thing at the time, but we try really hard to stay focused on the pos­it­ives of the game. There are plenty of pos­it­ives to be found here. (1) The Aus­trali­ans have been reminded of the import­ance of the spir­it of crick­et and can hope­fully start to play hard but fair as their great side(లు) 90 యొక్క / 00 యొక్క చేశాడు. (2) The author­it­ies dished out appro­pri­ately hard pun­ish­ments which have sent a loud and clear mes­sage. (3) The play­ers wer­en’t the only people held respons­ible: quite rightly the tox­ic cul­ture in Aus­trali­an crick­et was recog­nised and heads in Crick­et Aus­tralia rolled. We feel that per­haps Steve Smith was giv­en a harsh­er pun­ish­ment than jus­ti­fied if it is true he was­n’t involved in the plan­ning. On the oth­er hand, Dav­id Warner has been giv­en far too many chances, if it was up to us he would­n’t be play­ing inter­na­tion­al crick­et again.

కెప్టెన్ కుక్

What an abso­lute legend and incred­ible ser­vant of the game. అతను చాలా తీవ్రంగా తప్పిన అవుతుంది. ఓవర్ 12,000 runs at an aver­age of 45 is a fant­ast­ic record for any bat­ter in the mod­ern era, and even more so an open­ing bat­ter. His excep­tion­al 147 was a fit­ting final innings for a true legend of the game.

ప్రపంచ కప్

ఏం ఒక కలతతో ప్రపంచ కప్ అది ఉంది. Eng­land hav­ing a wobble but then fin­ish­ing strong. New Zea­l­and start­ing strong but then scrap­ing into the semi-finals, and then mak­ing it through to the final. A very aver­age Aus­trali­an team thrash­ing Eng­land in the group stage and nearly fin­ish­ing top of the group. Afgh­anistan did­n’t win a game but were involved in sev­er­al very close and excit­ing games which provided enorm­ous enter­tain­ment and more than jus­ti­fied their inclu­sion in the tour­na­ment. Pakistan their mer­cur­i­al best almost mak­ing the semi-finals depite being crushed in the first game by the West Indies.

దయచేసి క్రింద వ్యాఖ్యానించింది ద్వారా మాకు మీ ఆలోచనలు పంపండి! మీరు చందా చెయ్యాలనుకుంటే, దయచేసి కుడి ఎగువ మెనులో చందా లింక్ ను ఉపయోగించండి. మీరు కూడా క్రింద సామాజిక లింకులు ఉపయోగించి మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు. చీర్స్.

సమాధానం ఇవ్వూ