2టి -20విశ్రాంతి ఆటగాళ్ళు ఇంగ్లండ్ పార్శం

నేను T20 ఫ్రీక్ షో వింటూ కూర్చుని వంటి (ఉపాంత బీట్స్ సంసార సబ్బు ఆధారిత చెత్త భార్య చూస్తున్నారు) ఇంగ్లాండ్ వన్డే సిరీస్ కోసం ఐదు కీలక ఆటగాళ్లకు విశ్రాంతి తర్వాత నేను కదిలిస్తుంది చెయ్యబడిన ఆ చర్చ ఆలోచనలో చేసిన.

కెప్టెన్ కుక్, బెల్, గ్రేమ్ స్వాన్, జిమ్మీ ఆండర్సన్ మరియు T20 కెప్టెన్ స్టువర్ట్ బ్రాడ్ అన్ని వారి అడుగుల పెట్టటం మరియు ఐదు మ్యాచ్ సిరీస్ కోసం ఆసీస్ పై ఒక నూతన రూపాన్ని ఇంగ్లాండ్ టేక్ తెలియజేసినందుకు.

మాజీ కెప్టెన్ మైకేల్ వాన్ అతని సే కలిగి ఉంది మరియు స్టువర్ట్ బ్రాడ్ తిరిగి తొలగించారు. మీడియా ఒక ఆరోగ్యకరమైన చర్చకు దూకి వరుసగా ఒక బిట్ గా కదిలిస్తుంది మేము కోర్సు యొక్క.

నాకు రెండు వైపులా pluses మరియు minuses ఉంది. I’ve pre­vi­ously argued for giv­ing plenty of people out­side the start­ing XI a chance to shine when it doesn’t mat­ter. A five match series is per­fect for that. It also allows import­ant play­ers the chance to rest up in what is an increas­ingly demand­ing inter­na­tion­al fix­ture list.

కానీ నిజంగా! Five play­ers? ఒక చిన్న తీవ్రమైన అనిపించడం లేదు. కుక్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లలో రూపం ఆఫ్ ఉంది. మధ్యలో మాత్రమే సమయం మెరుగుపరచడానికి అన్నారు. I also don’t see the harm in the oth­ers play­ing a couple of matches or so – one on one off as it were. You can then bring the new play­ers in to a strong team with well estab­lished play­ers.

All in all I think a poor decision over­all. And as Vaughan argues it’s a bit dis­ap­point­ing to the punters who have splashed out on expens­ive tick­ets.

మీ స్వంత కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చింది? వ్యాఖ్యానిం క్రింద మీరు మునిగిపోతారు! మీరు చందా చెయ్యాలనుకుంటే, దయచేసి కుడి ఎగువ మెనులో చందా లింక్ ను ఉపయోగించండి. మీరు కూడా క్రింద సామాజిక లింకులు ఉపయోగించి మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు. చీర్స్.

సమాధానం ఇవ్వూ

2 వ్యాఖ్యలు

సంఘజోన్ Scaife

I’ve been half dwell­ing on the same thing, although I did­n’t write about it because I think it’s a media made storm in a tea­cup. For starters Vaughan has been labelled by the media as call­ing for a refund. This makes it sound rather more than it was. What he actu­ally said (లో 2 tweets on twit­ter) was
“I would have only res­ted Cap­tain Cook. Plenty of time to rest from Sept 16 — Nov 21స్టంప్!!!? Can­’t sell tick­ets then rest 5 star names!!!!” “No prob­lems rest­ing play­ers but I think sup­port­ers who have paid good money to watch the best should get a small refund…”
“A small refund” — OK, Vaughan is an adop­ted York­shire­man and under­stands the import­ance of value.
How­ever — these are tinky winky crick­et games — people who go don’t go to see high class crick­et, they go to watch a slog­fest so do they really care if Cook or Trott don’t play? They want to see the likes of KP.
Also, you don’t hear com­plaints any more when top Premi­er­ship sides rest play­ers in the cup com­pet­i­tions. Fans know that and pay accord­ingly. Eng­land are known to have dif­fer­ent sides for the 3 forms of the game.
కాబట్టి, onto what Broad had to say. He did­n’t say Vaughan was “dis­respectu­fl” with a full-stop. He said “I think they’re [Vaughan’s com­ments] dis­respect­ful to the side that’s going to go out on the field.”
I think that’s fair enough com­ment. Vaughan was say­ing the play­ers going out on the field were worth less to watch. That may be true or it may not be, the time for such com­ments is after the games, if Eng­land lose heav­ily.
The rest of Broad’s com­ments were straight for­ward com­mon sense which could­n’t eas­ily be giv­en a spin by the media so they’ve not been heav­ily ref­er­enced.
ఏమైనా, 2 things should be learned from this:
1. If you go to tinky winky crick­et games, don’t pay top dol­lar for your tick­et think­ing you’ll see the Eng­land test 11 — you wont.
2. Wherever pos­sible ignore the shriek­ing noises com­ing out of the media. There are sales to be made in crick­et cov­er­age at the moment, but no more test matches to write about so the media are gen­er­at­ing worth­less bor­ing noise instead.

ప్రత్యుత్తరం