0ఇంగ్లాండ్ వంటి సమస్య నిర్వహించడానికి ఎలా

In a way I am almost glad Eng­land failed to grind out a draw against Sri Lanka. Had they done so it would have been seen by many as some sort of mira­cu­lous escape. గోడ ఆధారం, sto­ic defence when the chips were down. ఇది ఇలా చేయకూడదు, అయితే, detract from a dire per­form­ance. For the ump­teenth time the bats­men have let us down. The last Ashes on Eng­lish soil were won des­pite, not because of our bats­men and the over­all pic­ture hasn’t improved since then.


In this test the bat­ting line up failed against a very mediocre bowl­ing attack (God help them if Lasith Malinga or Mut­ti­ah Mur­a­lithar­in had been play­ing) and the bowl­ing attack failed too. Shock­ing per­form­ance all round really. We should have had them out in the first test too and a 1–1 draw sounds a lot bet­ter than a home-series defeat.
Com­ment­at­ors are start­ing to call for Cap­tain Cook’s head served up on a sil­ver plat­ter. As open­er the side look to Cook to be there, to sup­port the side as they look to put the runs on the board. Cook is endur­ing a shock­ing run of form and ques­tions are start­ing to be asked – both about his pos­i­tion at the top of the order and as cap­tain. But the ques­tion remains – what is the altern­at­ive? రెండు పాత్రలు నుండి అతనిని డ్రాప్? అర్థం గాని ప్రయత్నించిన, tested and failed option as open­er (Car­berry / కాంప్టన్) or anoth­er rook­ie in the side – a rook­ie sup­port­ing fel­low rook­ies Sam Rob­son, Gary Bal­lance, Moeen Ali and rel­at­ive new­comer, జో రూట్. Then you have the ques­tion about who skip­pers the side? If you go with the old adage of nev­er pick­ing a bowl­er as your cap­tain then Ian Bell is the only con­tender. He’s stood in for Cook on occa­sion but it would be a mighty gamble giv­ing him the arm­band.
సో బదులుగా మీరు ఒక చల్లని తల ఉంచి కుక్ రికార్డు చూడండి. As a bats­man he is undoubtedly world class. If he keeps his place there is every like­li­hood he will become England’s record run scorer. క్లాస్ ఎల్లప్పుడూ ద్వారా మెరిసిపోయాడు మరియు నేను తన టచ్ తిరిగి అతన్ని వెనక్కి అని.
As a cap­tain he’s done pretty well. Some would accuse him of being too defens­ive oth­ers attack him for a per­ceived lack of dynam­ism. Cer­tainly I would prefer a Michael Vaughan at the helm but Cook is who we have.
What should hap­pen is that we appoint a man­ager who takes every respons­ib­il­ity away from the Cap­tain (who­ever that may be) and deals with it him­self. All the cap­tain would have to focus on is his own game and the side’s over­all per­form­ance on the field of play. I may have mis­heard but I’m sure someone said that from the toss at the start of the match until he got back into the dress­ing room, Cook had to con­duct 15 media inter­views. Each one meant him hav­ing to watch every word that came forth from his mouth. Each one mak­ing him think hard about his answers. ఆ మంచి ఉండకూడదు. The cap­tain needs to be think­ing about how he is going to mar­shal the troops in battle and ulti­mately win the game. A man­ager would be more of a focal point with the cap­tain almost invis­ible but to his on-field charges. The man­ager would then take on the post-match press con­fer­ence and be the one who deals with the big issues such as the Pietersen affair. ఖచ్చితంగా, the cap­tain can have an input, కానీ తెర వెనుక, away from the pub­lic gaze.

మీ స్వంత కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చింది? వ్యాఖ్యానిం క్రింద మీరు మునిగిపోతారు! మీరు చందా చెయ్యాలనుకుంటే, దయచేసి కుడి ఎగువ మెనులో చందా లింక్ ను ఉపయోగించండి. మీరు కూడా క్రింద సామాజిక లింకులు ఉపయోగించి మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు. చీర్స్.

సమాధానం ఇవ్వూ