0ਪਿੱਚ ਪੂਰਨ ਇੰਗਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਦਿਲ ਟੈਸਟ

ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹੈ,. ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਟੀਮ ਕੀਤਾ.

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਹਨ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਕੇਗਾ ਆਵਾਜ਼-ਦੰਦੀ, "ਤਬਦੀਲੀ" ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ, that they kept a strong Eng­land bat­ting line up to a tad under the 300 mark – and half of those runs came from the excel­lent Jonny Bair­stow. Alex Hales did well too with a decent knock and must be kick­ing him­self he didn’t con­vert it into a ton. ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,. We will nev­er know.

For as soon as Ander­son and Broad got the red leath­er bul­let in their hands the writ­ing was on the webpage. ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਖੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ. And who’d have guessed that the two quicks swap­ping ends could bring about such instant res­ults! (Note sar­casm – surely they must have thought about try­ing such ‘black magic’ pre­vi­ously!!)

ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਹੈ - ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਇਲੈਵਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ, in those con­di­tions, against those two bowl­ers. There’s a strong argu­ment that says there’s nev­er been a bet­ter pair­ing than Broad and Ander­son when things are in there favour. The game was nev­er going to last more than three days – and that’s what annoys me as a fan of crick­et. ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ. My TV record­ing box which is set to record the high­lights on series link has instead been infes­ted with day-time TV rub­bish.

If I’m a little peeved then what about the bean coun­ters at Headingley? ਦੋ ਦਿਨ, ਜਿੱਥੇ, instead of thou­sands of pints of Black Sheep bit­ter being con­sumed by rauc­ous fans hid­ing a beer snake from the ever strug­gling stew­ards, ਸੰਸਦੀ ਖਾਲੀ ਹਨ. (Did any­one see the first snake of the sum­mer by the way? It was an abso­lute beauty). No pas­ties or over-priced bur­gers are get­ting eaten either. And Boy­cott Bingo is but a dis­tant memory. It costs a lot to get a ground to test-match stand­ard and to keep it there – money that needs to be recouped. Three days isn’t going to help the bank bal­ance much!

And it’s not just the money-men and women who are left a few quid out of pock­et. The fans suf­fer too. Ok those who had tick­ets for day four and five do get a refund but most people will have taken the day off work, some will have booked hotels or made oth­er fin­an­cial com­mit­ments. All well and good if you got a day’s crick­et to watch – but no one wants to stay in Leeds unless they have good reas­on to.

Might it not be a bet­ter idea to pre­pare a pitch that offers a bit for every­one? A decent bat­ting track where if you put your head down and show a good tech­nique you will score runs but some­thing to interest the bowl­er too? What are the head­lines from this match? Broad and Ander­son can bowl bloody well – no sh*t Sher­lock. No one wants Eng­land to become like India of old – bril­liant home, shock­ing away – but if the boys con­tin­ue to have a sur­face like Headingley then that’s the risk we run.

***

I was gut­ted to hear about the passing of the great TMS com­ment­at­or, Win­ston Anthony Lloyd “Tony” Cozi­er. His Bar­ba­di­an lilt kept me enter­tained many a time and he will be sorely missed – a true gent on and off the pitch. Cheerio ਟੋਨੀ, ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.

***

Well done Chris Woakes on tak­ing a 9‑fer to mark get­ting called up to the Eng­land side. I’m still to be con­vinced that he can quite hack it at the highest level and as sug­ges­ted above even a bag full of scalps against Sri Lanka will sway me very little. It also high­lights a weak­ness in the bal­ance of the Eng­land side if Ben Stokes is unavail­able. But best of Brit­ish to Mr Woakes – a good per­form­ance can only strengthen his case.

ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਿਲ! ਤੁਹਾਨੂੰ subscribe ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੇਨੂ' ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ subscribe ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖੁਸ਼ ਰਹੋ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ