0கிரிக்கெட்டின் பாரம்பரிய ஆவிகிரிக்கெட் ஆவி எங்கே?

எனவே நாங்கள் ஐ.சி.சி சாம்பியன்ஸ் கோப்பையில் x நாட்கள் மட்டுமே உள்ளோம் 2 போட்டிகளில் வீரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மிகவும் ஏமாற்றமளிக்கும் சம்பவங்கள், ஆடுகளத்தில் ஒன்று மற்றும் ஒரு ஆஃப். கிரிக்கெட்டில் சூதாட்டம் தொடர்பான ஊழல் பிரச்சினை உள்ளது (எ.கா. ஹான்சி க்ரோன்ஜே அல்லது ஸ்பாட்-ஃபிக்ஸிங் ஊழல் 2011) இந்த விளையாட்டு நல்ல ஆவி மற்றும் வீரர்களிடையே நேர்மையான விளையாட்டுக்கான நற்பெயரைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சமீபத்திய நிகழ்வுகள் காலங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன என்பதற்கான அடையாளமா?, அல்லது அவை வெறுமனே ஒரு துரதிருஷ்டவசமான குறைபாடாக இருக்கின்றன?

முதல் வரை: படி முன்னோக்கி வெஸ்ட் இண்டீஸ் விக்கெட் கீப்பர் தினேஷ் ராம்தின்

Ram­d­in has been banned for 2 games after cel­eb­rat­ing a catch which he had actu­ally dropped. Before I say any more about the incid­ent I sug­gest you watch the clip your­selfI’m still unde­cided about how I feel about the ban. Whilst there is no doubt Ram­d­in should have told the umpire he had dropped the catch, it appears from the clips that I’ve seen that the team were fully cel­eb­rat­ing, and the umpire had raised the fin­ger, before Ram­d­in gets to his feet and runs to join the team. Until that point he does­n’t jump or or throw the ball up as is nor­mal to do when claim­ing a wick­et. If he did­n’t claim the catch, or cel­eb­rate the catch, but just went along with the decision without say­ing any­thing is this any worse than when bats­men fail to walk know­ing full well that they have nicked the ballYes it’s unsport­ing, and yes he should have been hon­est, but I feel a ban would have been more worthy if he had act­ively claimed the wick­et. On the oth­er hand, my sym­pathy is very lim­ited, and I hope this will send a mes­sage to play­ers about the import­ance of the spir­it of the game.

சம்பவம் 2: ஆஸ்திரேலியா டேவிட் வார்னர் முன்வரவேண்டும்

Accord­ing to media reports Dav­id Warner launched an unpro­voked attack on England’s new star Joe Root in the early hours fol­low­ing England’s vic­tory over Aus­tralia in the Cham­pi­ons Trophy group match. Whilst some have said the Eng­land play­ers should­n’t have been in an Aus­trali­an themed bar, or that they should­n’t have been out at all, I dis­agree. Crick­eters of oppos­ing teams have his­tor­ic­ally enjoyed a drink with each oth­er after a game has fin­ished and this is a very good thing. Mutu­al respect and even friend­ship between oppon­ents is some­thing to uphold and cher­ish. The issue of times is a decision the play­ers and team man­age­ment are entitled to and it is clear from inter­views that Cap­tain Cook was quite happy for the play­ers to have take a rare oppor­tun­ity to let their hair down. Expect­ing or demand­ing that play­ers nev­er be allowed to have a “night off” is both unreas­on­able and only likely to drive the beha­viour underground.

அதனால், the Eng­land side of thing dealt with lets (சுருக்கமாக) talk about the per­pet­rat­or. It is now clear that the attack involved a punch and was unpro­voked. This is totally inap­pro­pri­ate beha­viour and there can be no excuses made. Whilst it is always bet­ter to be gen­er­ous in judge­ment, வயதில் 26 Warner needs to ensure that this is his last ser­i­ous incid­ent of this sort. His swift and sin­cere sound­ing apo­logy may just have dug him out of a hole, and his abil­ity on the field means we should be grate­ful that he is still likely to fea­ture in the upcom­ing Ashes series. The repu­ta­tion of Aus­tralia, and Crick­et as a sport has been dam­aged by his actions and he would be well advised to keep his future ener­gies focused on the pitch.

இருவரும் திரு வார்னர் க்கான, and any­one else feel­ing any hard feel­ings towards the oppos­i­tion I recom­mend re-watch­ing the end of the second Test from the 2005 Ashes — a ஆன்ட்ரூ பிளின்டாப் மற்றும் பிரட் லீ இடையே கணம் that far bet­ter rep­res­ents the game than some stu­pid drunk­en mis­take in a bar.

ஒரு பதில் விட்டு