0ਟੀਏਮਏਸTMS - Brexiting ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੰਗਲਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ - ਸਕਾਟਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ) ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੋਟ.
ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. At work I couldn’t even stom­ach my bacon but­tie such was my frus­tra­tion with the plebis­cite.


But driv­ing home I switched on the radio and was greeted by the wel­com­ing and sooth­ing tones of the BBC’s cov­er­age of the crick­et. Jonath­an Agnew was hold­ing court and sud­denly all felt good again.
Of course I’m not crazy enough to sug­gest that Test Match Spe­cial (ਜ ਟੀਏਮਏਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) is a cure for all the world’s many ills but to hear that crick­et is still being played and calm col­lec­ted voices are point­ing out the rel­at­ive mer­its of a sol­id for­ward defens­ive whilst oth­ers around them lose their heads – well as long as it’s going I guess I will be too!

ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੀਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ subscribe ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੇਨੂ' ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ subscribe ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖੁਸ਼ ਰਹੋ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ