0ഹോട്ട്സ്പോട്ട് സ്നിച്കൊമെതെര് ഹവ്കെയെ ഡിആർഎസ്മോശം ഡിആർഎസ് തീരുമാനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ് ...

അതുപോലെ, ഉപജാപകരമായ 1സ്ട്രീറ്റ് ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജിലെ ആഷസ് ടെസ്റ്റ് ആവേശകരമായി തുടരുന്നു, ഇതുവരെ വ്യക്തമായ വിജയികളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഗെയിമിന്റെ പ്രധാന നിമിഷത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ അഗറിന് നൽകിയ “നോട്ട് out ട്ട്” തീരുമാനം. ഞാൻ വ്യക്തമായിരിക്കട്ടെ - ഏതെങ്കിലും കളിക്കാർക്കോ ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർമാർക്കോ ഒരു തെറ്റും വരുത്താൻ കഴിയില്ല - ഡിആർ‌എസ് സിസ്റ്റത്തിലും അമ്പയർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും മാത്രം. ഈ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലും സമീപകാല ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലും നിരവധി തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതാകട്ടെ അവരിൽ ഓരോ നോക്കൂ അനുവദിക്കുന്നു.

അതുപോലെ, lets list the really poor decisions involving Eng­land so far this sum­mer, തുടർന്ന് അതാകട്ടെ ഓരോ കൈകാര്യം

1. ആഷ്ടൺ അഗർ, giv­en not out when stumped (Eng­land vs Aus­tralia, ആദ്യ ടെസ്റ്റ്, ദിവസം 2)

Agar was stumped by Matt Pri­or. The on-field umpire called for a 3rd umpire decision as it was too close to call. The pic­tures clearly showed the foot was ON the line. To be giv­en not out the foot must be behind the line. Whilst bene­fit of the doubt goes to the bats­man, there was no doubt that Agar did not have his foot behind the line. I find it utterly inex­plic­able that he was giv­en not out — I think the third umpire should explain what he saw and why he decided to give the decision not out.  A video is also avail­able on You­Tube, but sadly neither the video nor the fol­low­ing still image are in HD format.  If you know of an HD source please let us know.

ആഷ്ടൺ അഗർ സ്റ്റംപിങ്ങുകൾ ഡിആർഎസ്

2. ജൊനാഥൻ ട്രോട്ട്, giv­en out എൽ.ബി.ഡബ്ലിയു after hit­ting the ball (Eng­land vs Aus­tralia, ആദ്യ ടെസ്റ്റ്, ദിവസം 2)

മൂന്നാം അമ്പയർ ങ്ങള്ക്ക് ലേക്ക്, this decision was wrong due to a fail­ure of the DRS sys­tem. Trott was giv­en not out by the on-field umpire but the decision was ref­ered by the Aus­trali­ans. The third umpire gave Trott out as there was no hot-spot evid­ence that he had hit the ball. How­ever, the cru­cial side-on hot-spot cam­era view was not avail­able thanks to Sky using the cam­era to replay a pre­vi­ous ball. It is fair to say we’ll be writ­ing more about this dis­grace in the near future. The third umpire should have told the on-field umpire that he had could­n’t see all of the hot-spot pic­tures and the prop­er decision should have been to give the bats­man OR the on-field umpire the bene­fit of the doubt — in either case Trott would have remained not out.  The 2 images below clearly show that the ball has moved to the right before hit­ting the pad, and there is a small mark on snicko­met­er from the impact with the bat in the first image (വ്യക്തമായി കാണാൻ അത് പൂർണ്ണ വലുപ്പത്തിൽ കാണുക).

ജൊനാഥൻ ട്രോട്ട് Snickometer ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പരാജയം ജൊനാഥൻ ട്രോട്ട് Snickometer ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പരാജയം

3. സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ്, giv­en not out caught after edging the ball (Eng­land vs Aus­tralia, ആദ്യ ടെസ്റ്റ്, Day 3)

ശരി, this one isn’t a fault of the third umpire — it was a genu­ine mis­take by the on-field umpire which would doubt­less have been cor­rec­ted by the third umpire had it been reviewed. It was a very poor on-field decision but the umpire may have been con­fused by an almost imme­di­ate second deflec­tion off the edge of the wick­et keep­ers gloves. Aus­tralia were unable to review the decision as they had already wasted both of their reviews earli­er in the day. The Aus­trali­ans need to learn to use reviews prop­erly — the review sys­tem was intro­duced to chal­lenge “howl­ers” like this. Some pun­dits have also put for­ward the view the Broad should have walked — we’ll dis­cuss that anoth­er time.  A clear video of the incid­ent is avail­able on You­Tube.

4. ഇയാൻ ബെൽ, giv­en out stumped with his foot behind the line (ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യ, Cham­pi­ons Trophy final)

A cru­cial decision which most likely cost Eng­land vic­tory in the Cham­pi­ons Trophy final against India. Bell was giv­en out when the cam­er­as clearly showed his foot was behind the line and grounded.

ഇയാൻ ബെൽ, ധോണി സ്റ്റമ്പ്, ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ 2013

We’ll try to find high qual­ity images of each of the decisions so you can judge for yourself

ഒരു മറുപടി വിടുക